NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-FCS HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13-FCS  xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết xem: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 …