Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS tổ chức các lớp giảng dạy và đào tạo cho cho CBCNV nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào. Thực hiện tốt việc an toàn lao động sẽ bảo đảm an toàn thân thể …